Cửa hàng
Hệ thống cửa hàng của MOITRUONGDEAL

VP tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 62 Đường 64, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, HCM.

Điện thoại: (028) 3 8158 729

Hotline: 0908.901.955

Giờ làm việc: 8h - 17h (thứ 2 -> 6 ),8h - 12h (thứ 7)

VP tại Hà Nội

Địa chỉ: Số nhà 65, Hẻm 27/9 tổ dân phố Phú Thứ, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 0964.232.186 / 0962.159.221

ban do moitruongdeal tai ho chi minh ban do moitruongdeal tai ho chi minh ban do moitruongdeal tai ho chi minh
EcoCleanTM Clog Away: Vi sinh ăn mỡ xử lý tắc đường ống

EcoCleanTM Clog Away: Vi sinh ăn mỡ xử lý tắc đường ống 1

EcoCleanTM Clog Away: Vi sinh ăn mỡ xử lý tắc đường ống

ngoi saongoi saongoi saongoi sao
Có 0 bình luận.
660,000 Vnđ
Liên hệ 0906.960.177 | 0909.692.177 | 0908.901.955 | 0909.025.177 để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

<div style="text-align: justify;"> <h2> Đ&ocirc;i n&eacute;t về vi sinh ăn mỡ EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</h2> <div> <a href="http://moitruongdeal.vn/ecocleantm-clog-away-vi-sinh-an-mo-xu-ly-tac-duong-ong-post4-23.html"><span style="color:#0000cd;">EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</span></a> l&agrave; sản phẩm vi sinh dạng bột h&ograve;a tan, c&oacute; chứa h&agrave;ng tỉ <strong>vi sinh ăn mỡ</strong> được ph&acirc;n lập chuy&ecirc;n biệt để <strong>xử l&yacute; ống nước bị tắc</strong> v&agrave; bảo tr&igrave; đường cống dẫn.</div> <h2> Sự kh&aacute;c biệt của EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</h2> <div> Th&ocirc;ng thường, c&aacute;c sản phẩm d&ugrave;ng cho việc xử l&yacute; đường cống dẫn thường c&oacute; dạng lỏng, điều n&agrave;y g&acirc;y ra nhiều bất tiện trong việc di chuyển cũng như kh&oacute; khăn trong kh&acirc;u bảo quản, k&egrave;m theo đ&oacute; l&agrave; chi ph&iacute; giao h&agrave;ng cao.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nhận ra những yếu điểm đ&oacute;, <strong>EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</strong> &aacute;p dụng những c&ocirc;ng nghệ mới nhất v&agrave; thiết kế ở dạng bột h&ograve;a tan chứa h&agrave;ng tỉ c&aacute;c <strong>vi khuẩn ăn mỡ</strong>. C&aacute;c vi khuẩn n&agrave;y sẽ hoạt h&oacute;a nhanh sau khi được h&ograve;a tan v&agrave;o nước.</div> <div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> Với c&ocirc;ng nghệ sản xuất ti&ecirc;n tiến từ Mỹ, cho ph&eacute;p sản phẩm c&oacute; thể được h&ograve;a tan bằng nước m&aacute;y, theo đ&oacute; thời gian bảo quản l&ecirc;n đến 60 ng&agrave;y sau khi h&ograve;a tan.</div> <h2> C&aacute;c đặc điểm của sản phẩm</h2> <div> <strong>EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</strong> l&agrave; sự phối trộn của c&aacute;c d&ograve;ng vi khuẩn ăn mỡ chuy&ecirc;n ph&acirc;n hủy những hợp chất hữu cơ như: chất b&eacute;o, dầu, mỡ, protein, tinh bột, đường, cellulose, chất ổn định. Hoạt t&iacute;nh mạnh của enzyme tăng cường v&agrave; tăng tốc ph&acirc;n hủy lipid bởi việc chuyển h&oacute;a lipid th&agrave;nh CO2 v&agrave; nước.</div> <h3> Hợp chất ph&acirc;n hủy</h3> <div> Fats Oils &amp; Grease; Starches; Proteins; Malodors; Animal Fats, Triglycerides; Foaming Surfactants; Soaps Amines Organics</div> <h3> T&iacute;nh chất điển h&igrave;nh</h3> <div> <strong>- H&igrave;nh thức:</strong> Dạng bột h&ograve;a tan</div> <div> <strong>- M&agrave;u:</strong> V&agrave;ng xanh nhạt</div> <div> <strong>- M&ugrave;i:</strong> Kh&ocirc;ng m&ugrave;i</div> <div> <strong>- Thời hạn sử dụng:</strong> 2 năm</div> <div> <strong>- Mật độ vi khuẩn:</strong> 2 tỉ CFU/gr</div> <h3> Điều kiện hoạt động</h3> <div> <strong>- pH hiệu quả:</strong> 5.5 &ndash; 8.5</div> <div> <strong>- Nhiệt độ:</strong> 20 &ndash; 45<sup>o</sup>C (68 &ndash; 113<sup>o</sup>F)</div> <h3> Quy c&aacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;i</h3> <div> <strong>EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</strong> được đ&oacute;ng g&oacute;i dạng 1 pound ph&acirc;n hủy sinh học v&agrave; tự tan trong nước của Mỹ, hoặc th&ugrave;ng nhựa 25 pound.</div> <h3> Bảo quản v&agrave; xử l&yacute;</h3> <div> <strong>- Bảo quản:</strong> Nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t</div> <div> <strong>- Xử l&yacute;:</strong> Rửa sạch tay với x&agrave; ph&ograve;ng v&agrave; nước ấm sau khi sử dụng. Sản phẩm n&agrave;y kh&ocirc;ng độc hại.</div> <h3> Mật độ vi sinh</h3> <div> <strong>EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. &gt;2x10<sup>9</sup> CFU/gram</div> <div> &nbsp;</div> </div> <p> &nbsp;</p>

<h2> Lợi &iacute;ch khi sử dụng EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</h2> <div> - Gi&uacute;p th&ocirc;ng tắc đường cống dẫn do lượng mỡ thừa t&iacute;ch tụ</div> <div> - Giảm đ&aacute;ng kể lượng mỡ thừa từ 50-70%&nbsp;</div> <div> - Giảm 50-70% FOG trong d&ograve;ng 3 th&aacute;ng xử l&yacute;&nbsp;</div> <div> - Giảm sự h&igrave;nh th&agrave;nh b&ugrave;n ở đ&aacute;y bể thu gom</div> <div> - Tăng khả năng loại bỏ BOD, COD v&agrave; TSS ở đầu ra&nbsp;</div> <div> - Hạn chế đ&aacute;ng kể mỡ đ&oacute;ng khối&nbsp;</div> <div> - Cải thiện d&ograve;ng chảy&nbsp;</div> <div> - Giảm chi ph&iacute; bảo tr&igrave;&nbsp;</div> <div> - Giảm ăn m&ograve;n đường ống do sulfate&nbsp;</div> <div> - Gi&uacute;p hạn chế m&ugrave;i h&ocirc;i</div> <div> - Loại bỏ, giảm đ&aacute;ng kể sự cần thiết phải sửdụng v&ograve;i phun tia, h&uacute;t hoặc cắt đường ống, giảm sửdụng xe tải th&ocirc;ng h&uacute;t cống.&nbsp;</div> <div> - Giảm thấp chi ph&iacute; xử l&yacute; dầu mỡ thừa. Kinh tế, an to&agrave;n v&agrave; dễ sử dụng</div> <h2> Khối ng&agrave;nh ứng dụng</h2> <div> <div> - Nh&agrave; h&agrave;ng, Kh&aacute;ch sạn, Resort</div> <div> - Thực phẩm; Giải kh&aacute;t</div> <div> - Bẫy mỡ v&agrave; bảo tr&igrave; đường cống dẫn&nbsp;</div> <div> - L&agrave;m sạch bề mặt s&agrave;n&nbsp;</div> <div> - Khử m&ugrave;i&nbsp;</div> <div> - RV, Toilet di động, hầm tự hoại&nbsp;</div> <div> - Th&uacute; nu&ocirc;i v&agrave; trại nu&ocirc;i&nbsp;</div> <div> - Thiết bị tăng tốc, ủ ph&acirc;n compost&nbsp;</div> <div> - Nước thải chế biến thực phẩm, chế biến thịt&nbsp;</div> <div> - Nước thải c&oacute; chứa nhiều chất hoạt động bề mặt v&agrave; x&agrave; ph&ograve;ng</div> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div>

<h2> Hướng dẫn sử dụng EcoClean<sup>TM</sup> Clog Away</h2> <div> <div> Với c&ocirc;ng thức đ&oacute;ng g&oacute;i dạng bột, rất tiện lợi khi sử dụng. Với g&oacute;i 1 pound (0,454kg) c&oacute; thể được h&ograve;a tan th&agrave;nh 5 l&iacute;t dung dịch <strong>vi sinh xử l&yacute; đường cống dẫn</strong>. Chỉ cần h&ograve;a tan bằng nước m&aacute;y.</div> <div> Trong trường hợp cần <strong>xử l&yacute; mỡ</strong> tại bễ thu mỡ, đơn giản bạn chỉ cần h&ograve;a tan th&ecirc;m 1 pound v&agrave;o dung dịch vi sinh 05 l&iacute;t (tức 2 pound pha th&agrave;nh 05 l&iacute;t dung dịch <strong>vi sinh xử l&yacute; bẫy mỡ</strong>). Vấn đề mỡ tại bể thu mỡ của bạn sẽ được giải quyết.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Bạn c&oacute; thể theo d&otilde;i bảng hướng dẫn sau đ&acirc;y để sử dụng hợp l&yacute; nhất:</div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> <strong>Đường cống dẫn v&agrave; k&iacute;ch thước đường ống</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td> <strong>K&iacute;ch thước ống</strong></td> <td> <strong>Liều d&ugrave;ng</strong></td> <td> <b>Tần suất</b></td> </tr> <tr> <td> 50mm</td> <td> 250ml</td> <td> 2 lần / tuần</td> </tr> <tr> <td> 100mm</td> <td> 500ml</td> <td> 2 lần / tuần</td> </tr> <tr> <td> 150mm</td> <td> 750ml</td> <td> 2 lần / tuần</td> </tr> <tr> <td> 200mm</td> <td> 1000ml</td> <td> 2 lần / tuần</td> </tr> </tbody> </table> <p> H&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Hotline: 0906 960 177</strong></span>&nbsp;để được tư vấn miễn ph&iacute; chuy&ecirc;n nghiệp về xử l&yacute; dầu mỡ trong nước thải.</p> </div> <p> &nbsp;</p>

Gửi bình luận

Click vào đây để gửi bình luận về sản phẩm.

 

Công ty TNHH Hóa chất kỹ thuật Kim Phong

Địa chỉ: 62 Đường 64, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, HCM.

Điện thoại: (028) 3 8143 585 | Fax: (028) 3 8158 729

Email: [email protected]

Website: https://moitruongdeal.vn

MOITRUONGDEAL - Copyright © 2016. All rights reserved

Design by: MINHCHIEN.XYZ

 

chung nhan bo cong thuong
Hỗ trợ trực tuyến 24 / 7
tư vấn xử lý dầu mỡ
Xử lý dầu mỡ, tắc nghẽn đường ống
0906.960.177
tư vấn xử lý hầm tự hoại
Xử lý hầm tự hoại, khử trùng, diệt nấm mốc
0909.025.177
tư vấn khử mùi cống
Xử lý mùi hôi cống thoát nước
0906.675.062
tư vấn sản phẩm tẩy rửa
Sản phẩm hóa chất tẩy rửa & làm sạch
0909.692.177
Vi sinh nuôi tôm cá thủy sinh, nuôi trồng thủy sản
Vi sinh nuôi tôm cá thủy sinh, nuôi trồng thủy sản
0902.907.704
call now